@Copyright(c)2002.Yuki shigeoka All rights reserved.